بایگانی دسته‌ی: بهداشت جنسی

سوال پرسیدن کودکان

سوال پرسیدن کودکان

کودکان موجودات کنجکاوی هستند و این را همه ما می‌دانیم. همچنین می‌دانیم که افزایش دانش و آگاهی کودکان از محیط اطرافشان و نیز اشتیاق وسیعشان برای یادگیری همه مسائل .ممکن است گاهی از طریق سوال پرسیدن کودکان جلوه‌گر شود. کودکانی که مرتب می پرسند چرا ؟ و این پرسش‌ها تا جایی پیش می‌رود که مادر […]